Regulamin

§ 1 Wprowadzenie

 1. Serwis  świadczy  usługi  napraw  gwarancyjnych  i  pogwarancyjnych  urządzeń Xiaomi.
 2. Naprawy  gwarancyjne świadczone są dla  produktów zakupionych u sprzedawców mających podpisaną umowę z serwisem
 3. Naprawy  gwarancyjne świadczonepo okazaniu potwierdzenia zakupu oraz karty gwarancyjnej produktu wydanej przez sprzedawcę.
 4. Sprzedawca może ustalic dodatkowe waruki świadczenia usług gwarancyjnych.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność zakupionego Towaru z Umową w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

§ 2 Działalność Serwisu

 1. Serwis prowadzony jest wysyłkowo w oparciu o serwis centralny.
 2. Serwis  czynny  jest  od  poniedziałku  do  piątku  w godz.  10.00  – 18.00  oraz  w soboty  w  godz.  10.00-14.00.
 3. Sprzęt przekazywany do naprawy w innych punktach handlowych za każdym razem wysyłany jest do Serwisu  Centralnego.

 

§ 3 Zlecenie naprawy

 1. Przekazanie  sprzętu  do  naprawy  oznacza  zaakceptowanie  niniejszego  „Regulaminu”  oraz  „Cennika  Usług Serwisowych”, na podstawie których Serwis świadczymy usługi naprawy.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu do Serwisu jest wydanie „Potwierdzenia odbioru towaru przez kuriera”.
 3. Przekazując urządzenie do naprawy Klient zostaje poinformowany o przybliżonych kosztach wykonania naprawy. W przypadku nie określenia przyczyny usterki przez Klienta, zostanie on poinformowany o jej zlokalizowaniu i ewentualnych kosztach jej naprawy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania naprawy, jeżeli  zakres naprawy może stanowić potencjalne zagrożenie podczas  dalszej  eksploatacji  narzędzia  lub  w  przypadku  gdy  znaczne  zużycie  elementów  współpracujących  może spowodować uszkodzenie wymienionej części.

 

§ 4 Wykonanie naprawy

 1. Standardowy czas naprawy wynosi 7 dni roboczych i liczony jest od dnia akceptacji kosztorysu zlecenia. Kosztorys jest przedstawiany Zlecającemu do akceptacji w momencie zdania sprzętu lub w terminie  do 3 dni roboczych od przyjęcia Zlecenia. Klient ma 7 dni na akceptację naprawy po otrzymaniu jej Kosztorysu. Upłynięcie tego terminu rozumiane jest jako rezygnacja z naprawy. W przypadki konieczności zakupu części zamiennych od firm trzecich termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany celem akceptacji wydłużonego terminu naprawy lub złożenia rezygnacji z niej.
 2. W  przypadku  rezygnacji  z  naprawy  Klient  może  zostać  obciążony  kosztami testowania  w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy oraz kosztami przesyłki.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w pamięci urządzenia, a utracone w wyniku naprawy.

 

§ 5 Gwarancja naprawy pogwarancyjnej

 1. Na  wykonaną  naprawę  oraz  wymienione  części  i  podzespoły,  Klient  otrzymuje   trzymiesięczną  gwarancję,  pod warunkiem  prawidłowego  eksploatowania  urządzenia  i  stosowania  materiałów  eksploatacyjnych  zalecanych  przez producenta sprzętu lub zakupionych przez serwis.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1.  Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu  wymagają formy pisemnej (np. na formularzu przyjęcia sprzętu) oraz muszą zostać zaopatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności. Regulamin obowiązuje od dnia 11 marca 2016 roku i jest integralną częścią Cennika Usług Serwisowych